บทที่ 13

                                                                          เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ 

ความหมายของความรู้               

          ความรู้ คือ การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่นเรียน ค้นคว้าวิจัย ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิดสำหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน 

ประเภทของความรู้               

         -  ความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร และเป็นความรู้ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน               

          -  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผล สามารถเขียนบรรยายหรือถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรได้ เช่น คู่มือต่างๆ 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management)               

          กระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการจัดระบบ  และจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองคืการสามารถถึงได้ง่ายและแบ่งปันความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ประโยชน์ของการจัดการความรู้               

          -  ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์การตลอดไป               

          -  ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ

          -  ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

          -  เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่

          -  ส่งเสิรมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนความรู้ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

          -  ช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการปรับตัว 

รูปแบบการจัดการความรู้               

           -  เป็นการจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปังความรู้ซึ่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ               

            -  การสื่อสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายหรือช่องทางในการสื่อสาร               

          -  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาสมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ               

           -  เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้งความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรตะหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้               

          -  การวัดผล (Measurements) ให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ               

          -  เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ               

          -  ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems)               

          -  ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines)               

          -  ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)               

          -  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO conference)               

           -  การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย (E-Broadcasting)               

          -  การระดมความคิดผ่านระบบเครืองข่าย (Web board หรือ E-Discussion)              

           -  ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วนมกันเป็นทีม (Groupware)               

          -  บล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

          การจัดการความรู้ที่ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี โดยเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่สนับสนุนการจัดการความรู้เรียกว่า Knowware  ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่